Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

PHAN MEM QUAN LY HO KHAU

Kính gửi các đồng chí!
Xin giới thiệu với các đồng chí, phần mềm dành cho công an cấp xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách địa bàn, CSKV: 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG
Trùng số CMND mà người quản lý không biết dẫn đến khó khăn trong việc tìm kiếm, quản lý. Chương trình này cũng có khả năng phát hiện sự trùng lắp số CMND khi nhập dữ liệu.
Để xem thêm về giới thiệu chương trình và lấy link tải chương trình, mời các đồng chí xem bài "PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƯ TRÚ VÀ ĐỐI TƯỢNG" trong blog này.